KATEGORIE

Biuro rachunkowe CONDICIO Sp zo.o.

Standardy międzynarodowe

W spółkach z kapitałem zagranicznym często obowiązują specyficzne zasady związane ze stosowaniem jednolitych, określonych przez spółkę nadrzędną standardów rachunkowości zarządczej, raportowania, jak również terminów przygotowania danych. Jesteśmy przygotowani na profesjonalne wywiązanie się z tych zadań.

Księgi rachunkowe

* otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont;
* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
* wyprowadzanie zaległości księgowych;
* przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ];
* prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
* okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
* sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
* sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8 ];

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
* prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia;
* sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
* sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
* przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
* przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ];
* udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
* współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

* ewidencja (VAT) podatku od towarów i usług;
* rozliczenia z (US) Urzędem Skarbowym i (ZUS) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

Płace i kadry

* sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
* przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek;
* wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek;
* sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
* sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ] ;
* prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;

Obsługa i doradztwo z zakresu BHP

* Nadzór i doradztwo BHP
* Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
* Oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy
* Prowadzenie ewidencji gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
* Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych
* Prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń
* Sporządzanie umów cywilno-prawnych
* Sporządzanie regulaminów pracodawcy
* Rozwiązywanie problemów kadrowych w firmie

Analizy finansowe

W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

Controling

Rozumiany jest jako narzędzie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Ułatwia on określenie optymalnych zakresów odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania. Umożliwia ponadto sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych i dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling jednak, nie jest narzędziem zarezerwowanym tylko dla dużych przedsiębiorstw. Może on być usługą skierowaną również do mniejszych przedsiębiorstw pragnących zreorganizować swoją firmę w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych.

Nadzór księgowy

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.
Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia) pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

* opracowanie polityki rachunkowości w firmie;
* organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa);
* współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo - księgowych;
* budżetowanie, rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów działań - ABC);

Sprawozdania finansowe i raporty

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

Nasze biuro rachunkowe otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 17.00

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

Biuro rachunkowe CONDICIO Sp zo.o. - Galeria zdjęć

www.condicio.pl