KATEGORIE

Fundacja

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego. Pragniemy pomagać z całych sił wkładając w to nasze serca, pokazać że warto mieć nadzieję na lepsze jutro.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

 1. Dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.
 2. Ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów.
 3. Pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także pomoc w usamodzielnianiu się.
 4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i podniesienia jakości życia, w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów.
 5. Edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na szkolenia, treningi, terapię oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych biedą, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • fundacja
 • organizacja
 • pomoc
 • więcej
 • dzieci
 • niepełnosprawni
 • operacja
 • choroba
 • pomoc