KATEGORIE

Sąd arbitrażowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZAMIAST DO SĄDU PAŃSTWOWEGO – IDZIEMY DO SĄDU ARBITRAŻOWEGO. Wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw przed sądem ze względu na koszty, długi czas trwania postępowania i nadmierny formalizm. Sąd powszechny nie jest jednak jedyną instytucją, która może rozstrzygać spory. Można skorzystać także z pomocy Sądu Arbitrażowego.

Z jakimi sprawami do arbitrażu?

Każda osoba, która jest stroną stosunku prawnego może umówić się z drugą, że spory powstałe w związku z tym stosunkiem będą rozpoznawane przez sąd polubowny. Taka umowa zwana jest zapisem na sąd polubowny i musi być sporządzona na piśmie. Można umówić się co do sporów już istniejących jak i takich, które ewentualnie pojawią się w przyszłości (umowa dotycząca sporów z zakresu prawa pracy może zostać zawarta tylko po powstaniu takiego sporu). Do sądu arbitrażowego można zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie każdej sprawy majątkowej (np. spór o jakiekolwiek odszkodowanie, spór z pracodawcą o wynagrodzenie) lub niemajątkowej (np. naruszenie dobrego imienia itd.). Sąd polubowny nie może rozstrzygać sporów dotyczących alimentów.

Kto osądzi?

Sędzią sądu polubownego (arbitrem) nie jest nigdy sędzia państwowy. Strony same wybierają sobie sędziów w postępowaniu “ad hoc” bądź wyrażają zgodę na wyznaczenie ich przez Prezesa Sądu, Sekretarza Generalnego Sądu bądź przez Radę Arbitrażową. W stałych sądach arbitrażowych prowadzone są listy arbitrów – znajdują się na nich zazwyczaj specjaliści z dziedzin, których rozwiązywaniem zajmuje się dany sąd. Sprawę może osądzić nawet jeden arbiter.

Postępowanie

W postępowaniu przed sądem polubownym nie stosuje się skomplikowanych przepisów proceduralnych jak w sądach państwowych. Strony sporu same mogą określić zasady i sposób postępowania sądu arbitrażowego (sądy stałe określają je w swoich regulaminach). Postępowanie nie jest otwarte dla osób postronnych, może oprzeć się na samych dokumentach – nie przeprowadza się rozprawy (chyba że strony tego chcą).

Wyrok i ugoda

Sąd arbitrażowy rozstrzygając sprawę opiera się nie tylko na przepisach prawa, ale także na istniejących zwyczajach. Na żądanie stron może orzekać w oparciu o zasady słuszności. Wyrok sądu polubownego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego (po zatwierdzeniu przez ten ostatni sąd, co ma miejsce na wniosek jednej ze stron sporu). Oznacza to m.in. że umożliwia on przeprowadzenie egzekucji.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE: